Новини

Процедура за прием на проекти BG06RDNP001-19.298 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“...

  • Публикувано

ОБЯВА за прием на проектни предложения по СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони за периода  2014 – 2020&...

Подробно

Публично обсъждане по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково"...

  • Публикувано

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия ...

Подробно

Публично обсъждане по мярка 8.1 "Залесяване и поддръжка" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково"...

  • Публикувано

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия ...

Подробно

Проект за изменение на СВОМР по мярка финансирана от ЕФРР чрез ОПИК

  • Публикувано

МИГ "Девня - Аксаково" публикува за предварително обсъждане проект за изменение на СВОМР по мярка финансирана от ЕФРР чрез ОП"Иновации и конкурентоспособност". Коментари и предложения по проекта за изменение на СВОМР могат да...

Подробно

Покана за извънредно заседание на Общото събрание

  • Публикувано

На основание чл.24, ал.1 от Устава на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“, УС свиква Общото събрание на извънредно заседание, което ще се проведе в четвъртък, 19 август 2019 г., от 16.00 часа,  в сградата на Център за подкрепа на личнос...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

МИГ „Девня – Аксаково“ проведе еднодневна информационна среща на 31.07.2019 г.

  • Публикувано

Във връзка с обявената на 26.07.2019 г. процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“, МИГ „Девня – Аксаково“ проведе едноднев...

Подробно

Покана за участие в еднодневна среща на 31.07.2019г. в гр. Аксаково

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на...

Подробно

Процедура за прием на проекти BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“

  • Публикувано

МИГ „Девня – Аксаково“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“ Процедурата е ...

Подробно

Одобрен е проект № BG06RDNP001-19.085-0014 „Транснационално сътрудничество за креативен туризъм в селските райони“ на „Местна инициативна група Девня – Аксаково“...

  • Публикувано

УО на ПРСР 2014 – 2020 г. одобри за финансиране още едно проектно предложение за подготвителни дейности за сътрудничество С утвърден от Ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

МИГ „Девня – Аксаково“ проведе еднодневна информационна среща на 19.07.2019 г.

  • Публикувано

Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост“, МИГ „Девня – Аксаково“ проведе еднодневна информационна среща на 19...

Подробно