Публикуване на проучване за капацитета на бизнеса за територията на "МИГ Девня - Аксаково"