Публикуване на проучване на земеделските производители за територията на МИГ Девня - Аксаково