Публикуване на анализ на вътрешните пазари на територията за МИГ Девня - Аксаково