За нас

Тодор Николов Зафиров - Изпълнителен директор

Ивелина Тодорова Карахристова - Експерт по прилагането на СВОМР

Женя Желязкова Георгиева - СчетоводителСНЦ „МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО“

„МИГ Девня-Аксаково” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с  Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. на МЗХ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.  Сдружението представлява форма на публично-частно партньорство със задължително участие на общините Девня и Аксаково, съгласно решения на Общинските съвети, представители на бизнеса и неправителствения сектор. Сдружението се управлява от Управителен съвет състоящ се от 9 члена, а се представлява от Председателя на Управителния съвет.

Основната причина за създаването на сдружението е желанието на представители на местната власт, бизнеса и гражданското общество, в общините Девня и Аксаково  да се извърши подготовка на местните общности за устойчиво развитие на територията на двете общини, чрез усвояване на средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Основните цели на сдружението са: Подпомагане развитието на територията на местната инициативна група; насърчаване сближаването на българската земеделска политика с Общата селскостопанска политика на ЕС, подпомагане развитието на селското стопанство за укрепване на селските райони; развитие и утвърждаване на европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително чрез подхода ЛИДЕР  на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони; повишаване информираността на обществото за проблемите по развитието на селските райони; повишаване цялостната атрактивност и привлекателност на територията на МИГ-а, като място за пълноценен и качествен живот. 

Сдружението е с основен предмет на дейност прилагане на интегрирана Стратегия за местно развитие, разработена съгласно Програмата за развитие на селските райони; прилагане на подхода ЛИДЕР по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и други децентрализирани програми за развитие, основани на участието на местните общности; кандидатстване за финансиране на Стратегията за местно развитие на МИГ-а пред Министерството на земеделието и храните.

„МИГ Девня-Аксаково” осъществява дейност, насочена към развитието на селските райони в общините Девня и Аксаково чрез:  консултиране разработването на проекти, както и тяхното техническо изпълнение, изготвяне на анализи, организиране и провеждане на семинари, обучения, демонстрации, проучвания и други.

СНЦ „МИГ Девня-Аксаково” не осъществява стопанска дейност.

Източници на средства на сдружението са членския внос, получените дарения и целеви субсидии от физически и юридически лица, сключените договори за спонсорства и други. Основен източник на придобиване на средства от сдружението е финансирането на Стратегияти за местно развитие по подхода ЛИДЕР/ВОМР.