ВТОРА ПОКАНА
Документи по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.042 МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ - „Инвестиции в създаването подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура":

Обява

Условия за кандидатстване

Документи към Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Документи към условия за изпълнение 

Констативен протокол обява

Вестник Аксаково днес от 24.07.2018г.

Вестник Общински вести от 24.07.2018г.

Заповед №15/24.08.2018г. 

Заповед №22/02.10.2018г.

Решения УС

Решения КППП

Документи по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.044 МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ - „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради":

Обява

Условия за кандидатстване

Документи към Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Документи към условия за изпълнение 

Констативен протокол обява

Вестник  Аксаково днес от 24.07.2018г.

 Вестник Общински вести от 24.07.2018г.

Заповед №
23/02.10.2018г.

Решения УС

Решения КППП