Вашият проект е одобрен! Как се осъществява самото финансиране?

  • След като сте получили писмен отговор и уведомление, че Вашият проект е одобрен за финансиране, Ви предстои сключване на договор за предоставяне на безвъзмездно финансиране.
  • Ако договорът Ви предвижда авансово плащане, следва в срок не по-рано от 10 дни от датата на сключване на договора, да подадете заявка за авансово плащане по образец в областна дирекция на фонда – отдел „Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция (ОДФ-РРА-РА) гр. Варна. Трябва да знаете, че при допускане на авансово плащане се задължавате да осигурите банкова гаранция в размер на 110% от стойността на исканото плащане. В срок до 1 месец от подаване на заявката Разплащателната агенция изплаща одобрената сума.
  • Междинно плащане е допустимо, но не повече от два пъти, за периода на изпълнение на проекта със срок на изпълнение до 12 месеца и до четири междинни плащания за проекти с период на изпълнение над 12 месеца. Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от 6 месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договор.
  • При кандидатстване за междинно или окончателно плащане, получателят на помощта подава заявка за плащане по образец в ОДФ-РРА-РА гр. Варна. В срок до четири месеца от подаване на заявката РА извършва административни проверки, евентуално проверка на място. След това одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на РА изплащането на помощта. В случай на одобрение РА изплаща помощта.
  • В случай на отказ за изплащане на финансовата помощ, получателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане за същата инвестиция.

Формуляр за предложение на идея за развитие за физически и юридически лица.