ПРОЦЕДУРА 
за осъществяване на предварителна проверка и  последващ контрол върху обществени поръчки за разходи, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони


УКАЗАНИЯ
ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ И ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г.

СПИСЪК (Приложение 122_1.1 към Указанията)
НА ПЛАНИРАНИ, В ПРОЦЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ

ОПИСАТЕЛЕН ДОКУМЕНТ (Приложение 122_1.2 към Указанията)
към списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране

ДЕКЛАРАЦИИ (Приложение 122_2.1-15 към Указанията)


УКАЗАНИЯ (ОП ИК)
ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014–2020 В ОБХВАТА НА ПРИОРИТЕТНА ОС 1 "ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ" И ПРИОРИТЕТНА ОС 2 "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПРИ МНОГОФОНДОВО ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

УКАЗАНИЯ (ОП РЧР)
ЗА ПРИЕМ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ПОДАВАНИ ПО СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОМР /съгласно Чл. 37. (1) от ПМС 161/4.07.2016 г./, включващи мерки по ОП РЧР 2014-2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ