Документи по процедура на проектни предложения BG06RDNP001-19.043 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

​2.1 Документи към Условия за кандидатстване;

3. Условия за изпълнение на проектните предложения;

3.1 Документи към Условия за изпълнение на проектните предложения.

Решения УС