Стратегия и бюджет

Възможни мерки за кандидатстване по години и съответен бюджет

2012

Код на мярката
Име на мярката
Общ публичен принос за
2012 г.
лева
4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР)
590 269,49
121
Модернизиране на земеделските стопанства
355 569,89
123
Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
234 699,60
4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)
2 043 842,35
312
Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятията
1 163 718,85
313
Насърчаване на туристическите дейности
391 166,00
321
Основни услуги на населението и икономиката в селските райони
97 791,50
322
Обновяване и развитие на населените места
391 166,00
ОБЩО
 
2 634 111,84


2013

Код на мярката
Име на мярката
Общ публичен принос за
2013 г.
лева
4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР)
288 973,88
223
Първоначално залесяване на неземеделските земи
288 973,88
4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)
136 908,10
311
Разнообразяване към неземеделски дейности
136 908,10
ОБЩО
 
425 881,98