ПЪРВА ПОКАНА
Документи по процедура за прием на проектни предложения BG16RFOP002-1.006 МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ - „Подкрепа за внедряване на  иновации в предприятията":

Обява

Условия за кандидатстване

Документи към Условия за кандидатстване

Документи за изпълнение 

Решения УС

Решения КППП
Документи по процедура за прием на проектни предложения​ BG16RFOP002-2.021 МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ - „Капацитет за растеж на МСП"

Обява

Условия за кандидатстване

Документи към Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Заповед за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения

Решения УС