Петнадесета покана

Документи по процедура за подбор на проектни предложения:   BG06RDNP001-19.307 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

1. Обява;
2. Условия за кандидатстване;
2.1. Документи към Условията за кандидатстване;
3. Условия за изпълнение;
3.1. Документи към Условия за изпълнение;
4. Констативни протоколи;
5. Вестник "Аксаково днес";
6. Вестник "Общински вести";
7. Коригирана обява от 12.08.2022г.
8. Коригирани Условия за кандидатстване от 12.08.2022г.
9. Констативни протоколи за коригираната обява;
10. Вестник "Аксаково днес" 15.08.2022г.
11. Вестник "Общински вести" 15.08.2022г.
12. Коригирана обява 20.11.2022г.
13. Коригирани Условия за кандидатстване_20.11.2022г.
14. Констативни протоколи коригирана  обява
15. Вестник "Аксаково днес" 22.11.2022г.
16. Вестник "Общински вести"_22.11.2022г.