Пета покана

Документи по процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.053 МИГ Девня – Аксаково - „Подкрепа на предприемачеството“:

1. Обява;
2. Условия за кандидатстване;
2.1. Документи към Условията за кандидатстване;
3. Условия за изпълнение на проект;
3.1. Документи към условия за изпълнение на проект.
Решения УС
Решения КППП