Осма покана

Документи по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.298 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“:

1. Обява;
2. Условия за кандидатстване;
2.1. Документи към Условията за кандидатстване;
3. Условия за изпълнение;
3.1 Документи към Условия за изпълнение.
4. Констативни протоколи за поставена обява;
5. Вестник Аксаково днес;
6. Вестник Общински вести
Решения УС
Решения КППП