Общо събрание

Списък на членовете на МИГ Девня - Аксаково

База данни "Списък на членовете от Общото събрание, Управителния съвет и екипа на МИГ", съдържаща брой членове, процентно съотношение по сектори, брой на мъжете и жените в колективния върховен орган и колективния управителен орган, актуални към 30.09.2022г. 

Протоколи от Общо събрание