Новини

Проведени са обучения за местни лидери от територията на МИГ "Девня-Аксаково"

  • Публикувано

В гр. Аксаково бяха проведени две еднодневни обучения за местни лидери на територията на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“.   На 25 октомври 2018г. от 10.00ч. се проведе обучение на тема: „Възможностите за развитие на биологично з...

Подробно

Проведени са информационни срещи в гр. Аксаково

  • Публикувано

На 23 октомври 2018 г. и на 24 октомври 2018 г. в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 бяха проведени еднодневни срещи на следните теми: „Представяне на мярка 4.1 „...

Подробно

Покана за участие в еднодневни срещи/мероприятия на 23.10.2018г. и 24.10.2018г. в гр. Аксаково

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на...

Подробно

Покана за участие в обучения за местни лидери на 25 и 26 октомври 2018 г. в гр. Аксаково.

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на ...

Подробно

Публично обсъжднане по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково"...

  • Публикувано

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия ...

Подробно

Публично обсъжднане по мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково"...

  • Публикувано

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия ...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведени са обучения за местни лидери от територията на МИГ “Девня – Аксаково“

  • Публикувано

В гр. Аксаково бяха проведени две еднодневни обучения за местни лидери на територията на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“.   На 6 август 2018г. от 10.00ч. се проведе обучение на тема: „Възможности за реализиране на проектни предложени...

Подробно

Покана за участие в обучения за местни лидери на 6 и 7 август 2018г. в гр. Аксаково

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на ...

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-19.042 МИГ "Девня - Аксаково" - "Инвестиции в създаването, подобрявнето или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"...

  • Публикувано

ДНЕС 20.07.2018 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА В...

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-19.044 МИГ "Девня - Аксаково" - "Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради"...

  • Публикувано

ДНЕС 20.07.2018 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА В...

Подробно