Новини

Обява за прием на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-1.006 МИГ „Девня -Аксаково“ - „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“...

  • Публикувано

ДНЕС 30.05.2018 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА П...

Подробно

Покана за извънредно заседание на Общото събрание

  • Публикувано

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'', Управителният съвет кани всички свои членове на извънредно заседание на Общото събрание, което ще се проведе на 13.06.2018г. от 13:00 часа в сградата на Център за...

Подробно

Публично обсъждане на мярка 3.1.1. „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради““ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие....

  • Публикувано

uploads/prper 2014-2020/Publ_obs_3.1.1/Obqva 3.1.1.pdfНа основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, СНЦ &bdquo...

Подробно

Публично обсъждане на мярка 7.6. „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие....

  • Публикувано

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия ...

Подробно

Публично обсъждане на мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие....

  • Публикувано

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия ...

Подробно

Проведе се извънредно заседание на Общото събрание на СНЦ "МИГ Девня – Аксаково"

  • Публикувано

На 24.04.2018 г. от 13.00 часа, в сградата на Център за подкрепа на личностно развитие, находяща се на адрес: гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6  се проведе извънредно заседание на Общото събрание на СНЦ "МИГ Девня – Акса...

Подробно

Публично обсъждане на мярка 1.1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие....

  • Публикувано

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-185/ 29.11.2016 г., СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка 1....

Подробно

Публично обсъждане на мярка 1.1.3 „Капацитет за растеж на МСП““ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

  • Публикувано

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-185/ 29.11.2016 г., СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка 1....

Подробно

Проект за изменение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие

  • Публикувано

МИГ "Девня - Аксаково" публикува за предварително обсъждане проект за изменение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Коментари и предложения по проекта за изменение на СВОМР могат да бъдат представени в срок до 23.04.2018г....

Подробно

Покана за извънредно заседание на Общото събрание

  • Публикувано

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'', Управителният съвет кани всички свои членове на извънредно заседание на Общото събрание, което ще се проведе на 24.04.2018г. от 13:00 часа в сградата на Център за...

Подробно