Новини

Публично обсъждане по мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприемачеството“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

  • Публикувано

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-185/ 29.11.2016 г., СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка 1....

Подробно
[tag:rfld:13][150]

МИГ „Девня – Аксаково“ взе участие в Информационна среща организирана от Управляващият орган на ВОМР

  • Публикувано

МИГ „Девня – Аксаково“ взе участие в Информационна среща организирана от Управляващият орган на ВОМР на Министерството на земеделието, храните и горите. Информационното събитие се проведе в периода 28 – 29 март 2019 г. в ...

Подробно

Покана за участие в обучения за местни лидери през месец април 2019 г. в гр. Аксаково.

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на ...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

МИГ „Девня – Аксаково“ взе участие в среща – дискусия, във връзка с предстоящите обучения по подхода ВОМР

  • Публикувано

МИГ „Девня – Аксаково“ взе участие в среща – дискусия, във връзка с предстоящите обучения по подхода ВОМР.  Срещата се състоя на 15 март в Културно-информационния център на гр. Балчик. На срещата присъстваха местни и...

Подробно

Подписани са първите три административни договора по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

  • Публикувано

Бенефициентите, одобрени по процедура BG16RFOP002-2.021 МИГ „Девня - Аксаково“ - "Капацитет за растеж на МСП", сключиха договори за изпълнение на одобрените проектни предложения „Попчев стоун дизайн" ЕООД е българско ...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

МИГ "Девня - Аксаково" взе участие в информационна среща, свързана с подхода ВОМР на 28.02-1.03.2019 г. в х-л "Камена", гр. Велинград

  • Публикувано

На 28 февруари и 1 март 2019г. в гр. Велинград екипът на МИГ „Девня – Аксаково“ взе участие в информационна среща на местните инициативни групи с управляващите органи на финансиращите ВОМР оперативни програми, Централно координ...

Подробно

Приключи оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на втори краен срок за прием на проекти по процедура BG06RDNP001-19.126 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“...

  • Публикувано

На 12.02.2019г. приключи оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на втори краен срок за прием на проекти – 17:00 часа на 31.12.2018г. по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.126 „МИГ „Девня &ndas...

Подробно

Приключи оценката на постъпилото проектно предложение в рамките на втори краен срок за прием на проекти по процедура BG06RDNP001-19.093 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“...

  • Публикувано

На 12.02.2019г. приключи оценката на постъпилото проектно предложение в рамките на втори краен срок за прием на проекти – 17:00 часа на 31.12.2018г. по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.093 „МИГ „Девня &ndas...

Подробно

Покана за годишно отчетно-изборно заседание на Общото събрание

  • Публикувано

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'', Управителният съвет кани всички свои членове на годишно отчетно-изборно заседание на Общото събрание, което ще се проведе на 28.01.2019 година 13.00 часа в сграда...

Подробно

В момента тече вторият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 4.1 и мярка 6.4

  • Публикувано

В момента тече вторият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 4.1 и мярка 6.4 от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Девня - Аксаково“.   На 27 декември 2018 година постъпи искане за оттегляне на проектно предложения по&nbs...

Подробно