Новини

Приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 7.6

  • Публикувано

Приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 7.6 от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Девня - Аксаково“. На 09 декември 2018 година приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 7.6 „Пр...

Подробно

Приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 4.1 и мярка 6.4

  • Публикувано

Приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 4.1 и мярка 6.4 от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Девня - Аксаково“.   На 02 декември 2018 година приключи първият краен срок за прием на проектни предл...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведени са обучения за местните лидери от територията на МИГ “Девня – Аксаково“

  • Публикувано

В гр. Аксаково бяха проведени две еднодневни обучения за местни лидери на територията на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“.   На 23 ноември 2018г. от 10.00ч. се проведе обучение на тема: „Състояние на нестопанския сектор от територията...

Подробно

Покана за участие в обучения за местни лидери на 23 и 27 ноември 2018 г. в гр. Аксаково.

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на...

Подробно

Обява за прием на проектни предложение по процедура BG06RDNP001-19.126 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“...

  • Публикувано

ДНЕС 30.10.2018 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА В...

Подробно

Обява за прием на проектни предложение по процедура BG06RDNP001-19.093 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“...

  • Публикувано

ДНЕС 30.10.2018 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА В...

Подробно

Обява за прием на проектни предложение по процедура BG06RDNP001-19.043 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“...

  • Публикувано

ДНЕС 29.10.2018 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО...

Подробно

Проведени са обучения за местни лидери от територията на МИГ "Девня-Аксаково"

  • Публикувано

В гр. Аксаково бяха проведени две еднодневни обучения за местни лидери на територията на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“.   На 25 октомври 2018г. от 10.00ч. се проведе обучение на тема: „Възможностите за развитие на биологично з...

Подробно

Проведени са информационни срещи в гр. Аксаково

  • Публикувано

На 23 октомври 2018 г. и на 24 октомври 2018 г. в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 бяха проведени еднодневни срещи на следните теми: „Представяне на мярка 4.1 „...

Подробно

Покана за участие в еднодневни срещи/мероприятия на 23.10.2018г. и 24.10.2018г. в гр. Аксаково

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на...

Подробно