Новини

[tag:rfld:13][150]

МИГ „Девня – Аксаково“ проведе еднодневна информационна среща на 31.07.2019 г.

  • Публикувано

Във връзка с обявената на 26.07.2019 г. процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“, МИГ „Девня – Аксаково“ проведе едноднев...

Подробно

Покана за участие в еднодневна среща на 31.07.2019г. в гр. Аксаково

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на...

Подробно

Процедура за прием на проекти BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“

  • Публикувано

МИГ „Девня – Аксаково“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“ Процедурата е ...

Подробно

Одобрен е проект № BG06RDNP001-19.085-0014 „Транснационално сътрудничество за креативен туризъм в селските райони“ на „Местна инициативна група Девня – Аксаково“...

  • Публикувано

УО на ПРСР 2014 – 2020 г. одобри за финансиране още едно проектно предложение за подготвителни дейности за сътрудничество С утвърден от Ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

МИГ „Девня – Аксаково“ проведе еднодневна информационна среща на 19.07.2019 г.

  • Публикувано

Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост“, МИГ „Девня – Аксаково“ проведе еднодневна информационна среща на 19...

Подробно

Приключи оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на първи краен срок 03.06.2019г. за прием на проекти по процедура BG16RFOP002-2.053 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Подкрепа на предприемачеството“....

  • Публикувано

В рамките на първи краен срок по процедура BG16RFOP002-2.053 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Подкрепа на предприемачеството“ са постъпили две проектни предложения. Комисията приключи своята работа на в определения срок - 15.07...

Подробно

Процедура за прием на проекти BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост"

  • Публикувано

МИГ „Девня – Аксаково“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост Процедурата е във връзка с изпъл...

Подробно

Покана за участие в еднодневна среща/мероприятие на 19.07.2019г. в гр. Аксаково

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Работно посещение в област Пулия, Италия

  • Публикувано

Екипът на МИГ „Девня – Аксаково“ и членове на колективния върховен орган на сдружението, осъществиха обмен на опит и добри практики с две местни инициативни групи от област Пулия, Италия. Бяха посетени териториите на GAL Fior D&rsqu...

Подробно

Проект на документи по мярка 3.2.2 "Инвестиции в образование и заетост" от СВОМР на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" са публикувани за обществено обсъждане и в ИСУН 2020...

  • Публикувано

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и във връзка със създаване на нова възможност в ИСУН 2020 за публикуване на проект на документи по процедури за подбор на проектни пре...

Подробно