Новини

Покана за участие в информационни срещи тема: „Отчет по изпълнение Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“, които ще се проведат на 09 и 10 ноември 2021г....

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на...

Подробно

Покана за участие в информационни срещи тема: „Отчет по изпълнение Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“...

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на...

Подробно

Проведени са информационни срещи на тема: „Отчет по изпълнение Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“...

  • Публикувано

СНЦ „МИГ „Девня – Аксаково“ проведе пет информационни срещи на територията на община Девня на тема: „Отчет по изпълнение Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“. Ме...

Подробно

Покана за участие в информационни срещи на тема: "Отчет по изпълнение Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“....

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на...

Подробно

Публично обсъждане на мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие....

  • Публикувано

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-185/ 29.11.2016 г., СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка 4....

Подробно

Публично обсъждане по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие....

  • Публикувано

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-185/ 29.11.2016 г., СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка 7....

Подробно

СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ проведе изложение „Произведено на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ – територия на традиции, културно и природно наследство“...

  • Публикувано

В изпълнение на Споразумение №РД50-185/29.11.2016 г. на 4 и 5 септември в град Аксаково се проведе двудневното изложение „Произведено на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ – територия на традиции, културно и природно ...

Подробно

СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ взе участие в работна среща на тема: „Водено от общностите местно развитие – изпълнение на стратегиите и поглед към бъдещето“....

  • Публикувано

На 18-19 август 2021г. в к.к „Боровец“ се проведе работна среща на тема:   Водено от общностите местно развитие – изпълнение на стратегиите и поглед към бъдещето“.  В срещата участие взеха Георги Събев - Заместн...

Подробно

Държавен фонд „Земеделие“ публикува „Ръководство на бенефициента“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020.

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. ДФ „Земеделие“ разработи „Ръководство на бенефициента“ по ПРСР 2014 – 2020. Ръководството е предназначено за бенефициенти, изпъл...

Подробно