Новини

Покана за участие в информационна среща на 07.12.2019г. в гр. Аксаково

  • Публикувано

СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" планира да проведе информационна среща за представяне на резултатите от проведена среща-посещение с потенциален партньор от Испания за осъществяване на проект „Транснационално сътрудничество за креативен тур...

Подробно

Обява за прием на проектни предложение по процедура BG06RDNP001-19.308 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“...

  • Публикувано

ДНЕС 03.10.2019 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА В...

Подробно

Процедура за прием на проекти BG06RDNP001-19.298 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ - втори прием...

  • Публикувано

На 24.09.2019г. в 17.00 часа приключи първият краен срок за подаване на проектни предложения по процедура за прием на проекти BG06RDNP001-19.298 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфра...

Подробно

Покана за участие в информационна среща на 29.09.2019г. в гр. Аксаково

  • Публикувано

СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ планира да проведе еднодневна информационна среща във връзка със стартиране на изпълнението на дейностите по Административен договор №РД50-54/09.09.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...

Подробно

Oдобрена процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.042 МИГ „Девня – Аксаково“ - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на МИГ „Девня – Аксаково“....

  • Публикувано

Със Заповед № 03-РД/2095 от 18.06.2019 г. и Заповед № 03-РД/3090 от 31.07.2019 г. е одобрена като законосъобразно проведена процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.042 МИГ „Девня – Аксаково“ - Инвестиции в създава...

Подробно

Процедура за прием на проекти BG06RDNP001-19.298 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“...

  • Публикувано

ОБЯВА за прием на проектни предложения по СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони за периода  2014 – 2020&...

Подробно

Публично обсъждане по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково"...

  • Публикувано

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия ...

Подробно

Публично обсъждане по мярка 8.1 "Залесяване и поддръжка" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково"...

  • Публикувано

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия ...

Подробно

Проект за изменение на СВОМР по мярка финансирана от ЕФРР чрез ОПИК

  • Публикувано

МИГ "Девня - Аксаково" публикува за предварително обсъждане проект за изменение на СВОМР по мярка финансирана от ЕФРР чрез ОП"Иновации и конкурентоспособност". Коментари и предложения по проекта за изменение на СВОМР могат да...

Подробно

Покана за извънредно заседание на Общото събрание

  • Публикувано

На основание чл.24, ал.1 от Устава на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“, УС свиква Общото събрание на извънредно заседание, което ще се проведе в четвъртък, 19 август 2019 г., от 16.00 часа,  в сградата на Център за подкрепа на личнос...

Подробно