Новини

Обществено обсъждане за изменения на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Девня- Аксаково"

  • Публикувано

ОБЯВА за провеждане на обществено обсъждане В резултат на извършен анализ за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, по различни мерки от нея е установен остатъчен финан...

Подробно

Покана за извънредно заседание на Общото събрание

  • Публикувано

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'', Управителният съвет кани всички свои членове на извънредно заседание на Общото събрание, което ще се проведе на 17.04.2024 година 13.00 часа в сградата ...

Подробно

Покана за годишно отчетно-изборно заседание на Общото събрание

  • Публикувано

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'', Управителният съвет кани всички свои членове на годишно отчетно-изборно заседание на Общото събрание, което ще се проведе на 24.01.2024 година 13.00 часа&nbs...

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.801 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“...

  • Публикувано

 ДНЕС 18.12.2023 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ...

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.800 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 3.1.1 "Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“...

  • Публикувано

 ДНЕС 18.12.2023 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ...

Подробно

Публично обсъждане мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“...

  • Публикувано

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-185/ 29.11.2016 г., СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка 7....

Подробно

Публично обсъждане на мярка 3.1.1 „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“

  • Публикувано

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-185/ 29.11.2016 г., СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка 3....

Подробно

Информационна среща „Представяне на изпълнението и резултатите по проект „Открий го! Местното вино“

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД50-8/14.03.2022 г. по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 “Водено от общ...

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.747 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“...

  • Публикувано

 ДНЕС 14.08.2023 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ...

Подробно

Прием по втори краен срок на процедура BG06RDNP001-19.746 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

  • Публикувано

В Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.746 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, МИГ „Девня – Аксаково“ е предвидила два крайни срока за прием на пр...

Подробно