В този раздел е публикувана нормативна уредба от Европейското и Националното законодателство, свързана с подхода LIDER и изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Девня - Аксаково през програмният период 2014 - 2020г.