Новини

Проведени са информационни срещи на тема:„Възможности за финансиране на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“.

СНЦ „МИГ „Девня – Аксаково“ проведе две информационни срещи на тема: „Възможности за финансиране на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“. Мероприятията бяха организирани, както следва: на 7 юни  2023 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр. Аксаково и на 9 юни 2023 г. от 10:00 часа  в заседателната зала на Общинска администрация      гр. Девня. Информационните срещи са реализирани в изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020г.
Срещите са проведени във връзка с осъществяване на прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, който стартира на 15.05.2023г. Участие в организираните мероприятия взеха 13 лица от територията на община Аксаково и 11 лица от територията на община Девня. Пред участниците в мероприятията бяха представени всички параметри на мярката, разписани в Условията за кандидатстване, включващи условия за допустимост на кандидатите, допустими дейности по мярката и допустими разходи за реализацията на проектните предложения.
Желаещите да получат информация по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР или друга информация, свързана с дейността на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, могат да направят това на електронната страница на сдружението https://migda.org/