Новини

Покана за участие в информационни срещи тема: „Възможности за финансиране на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“.

В изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020 г., СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ организира информационни срещи във връзка с стартирал прием по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.
Информационните срещи ще се проведат както следва:
  • 7 юни 2023 г. от 10:00 ч. – информационна среща на тема: „Възможности за финансиране на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“.  Срещата ще се проведе в заседателната зала на Общинска администрация гр. Аксаково,  ул. „Георги Петлешев“ №58Б;
  • 9 юни 2023 г. от 10.00 ч. – информационна среща на тема: „Възможности за финансиране на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“.  Срещата ще се проведе в заседателната зала на Общинска администрация гр. Девня,  бул. Съединение №78.
СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ кани всички заинтересовани страни да участват в провеждането на информационните срещи.