Новини

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.801 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

 ДНЕС 18.12.2023 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.801  МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ – МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКИ ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" 
ОБЯВА
за прием на проектни предложения по СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони за периода  2014 – 2020”
 
Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.801 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Девня – Аксаково“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка  по  мащаби  инфраструктура“ , включена в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, финансирана по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
Цели на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
Финансирането на проекти на територията на МИГ „Девня – Аксаково“, чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие, подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез ПРСР 2014 –2020г., цели  постигането  на  ефект  от  концентриране  на  подкрепата  върху интервенциите,  които  имат  най - голяма  добавена  стойност  по  отношение  на преодоляването на икономическите и социалните различия в развитието на териториите.
Подходът ВОМР се прилага „отдолу-нагоре", местните общности формулират, избират и одобряват приоритети и стратегия за интегрирано развитие на територията и общностите и  допринася  за  постигане  на  специфичните  цели  за  всяка  програма.  Основните предизвикателства, свързани с прилагане на ВОМР в програмен период 2014 - 2020, засягат необходимостта  от  създаване  на  заетост  (вкл. алтернативна)  и  използване  на  местния потенциал  за  растеж,  като  се  цели  подобряване  качеството  на  живот  и  доходите  на местното население. 
Инвестициите в създаването,подобряванетоилиразширяванетонавсичкивидовемалка по мащаби инфраструктура са ключов фактор за създаванена конкурентоспособнаиустойчиваикономика.
Основна цел на мярката е развитие на динамична жизнена среда и подобряване на техническата и социална инфраструктура на територията на МИГ „Девня –Аксаково“.
Изпълнението на дейности по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка  по  мащаби  инфраструктура“имазацелданасърчисоциалнотоприобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, като по този начин осъществи заложената по Приоритет 3 „Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и подобряване жизнената и бизнес средата“ Специфична цел 3.1: „Развитие на динамична жизнена среда“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“
Финансовата помощ, предоставяна по тази мярка е безвъзмездна и се предоставя в съответствиеспринципитенадоброфинансовоуправление,публичност,пропорционалности прозрачност.
По мярката ще се подпомагат проекти, които водят до развитие на динамична жизнена среда и подобряване на техническата и социална инфраструктура на територията на МИГ „Девня – Аксаково“.
Очаквани резултати:
Реализираните проекти по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ би следвало да постигнат един или повече от следните резултати:
- Подобряване на достъпността до населените места на територията на МИГ „Девня – Аксаково“;
- Подобряване на състоянието на водопроводната и канализационна мрежа;
- Подобряване на състоянието на уличната мрежа;
- Изграждане и/или обновяване на места за обществено ползване;
- Подобряване на състоянието на сгради от социалната и културна инфраструктура на територията на МИГ „Девня – Аксаково“;
- Подобряване на състоянието на спортната инфраструктура;
- Реконструиранаи обновена общинска образователна инфраструктура на територията
- Подобряване на енергийната ефективност на общинските сгради, в които се предоставят обществени услуги.
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“:
 Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“. 
2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Допустими кандидати по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020г. са:
 • Община Девня и община Аксаково за всички допустими дейности по мярката с изключение на дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е. ж. в селските райони;
 • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на община Девня и община Аксаково за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
 • Читалища, регистрирани на територията на община Девня и община Аксаково за дейности, свързани с културния живот;
Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от Наредба № 22 за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"
3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
По мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, финансирана по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020г. ще се предоставя финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:
 1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
 2. Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е. ж. в селските райони; инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е. ж. в селските райони;
 3. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
 4. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
 5. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
 6. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 7. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 8. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.
 1. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните разходи:
4.1.  за  строителство,  реконструкция,  рехабилитация,  изграждане,  обновяване,  ремонт  и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост, съгласно допустимите за подпомагане дейности по раздел 13.1 Допустими дейности от Условията за кандидатстване, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;
4.2. за закупуване на нови транспортни средства, мобилни обекти, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, съгласно допустимите за подпомагане дейности по раздел 13.1 Допустими дейности;
5. ПЕРИОД НА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Период на прием на проектни предложения:
Първи начален срок за подаване на проектните предложения: от 09:00 часа на 18.12.2023г.
Първи краен срок за подаване на проекните предложения: до 17:00 часа на 28.01.2024г.
Втори начален срок за подаване на проектните предложения: от 09:00 часа на 08.04.2024г.
Втори краен срок за подаване на проекните предложения до 17:00 часа на 12.05.2024г.
Трети начален срок за подаване на проектните предложения: от 09:00 часа на 22.07.2024г.
Трети краен срок за подаване на проекните предложения: до 17:00 часа на 25.08.2024г.
Място за подаване на проектните предложения:
В рамките на определеният срок за прием на проектни предложения, кандидатите могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Всяко проектно предложение, което е подадено след обявените крайни срокове не се присъединява към оценителната сесия и не подлежи на оценка.
6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА:
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от ЕЗФРСР
(сума/процент)
Национално съфинансиране
(сума/процент)
 (100%) 186 661,99 лева (90%) 167 995,79 лева (10%) 18 666,20 лева
Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедурата за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.801 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е 186 661,99 лева.
Осигуреният размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е остатъчния финансов ресурс след проведени две процедури -  процедура BG06RDNP001-19.042 МИГ Девня – Аксаково - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка  по  мащаби  инфраструктура“ и процедура BG06RDNP001-19.307 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, както и предоставен допълнителен финансов ресурс във връзка с Единадесетото изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
По настоящата процедура BG06RDNP001-19.801 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ще се осъществят три приема на проектни предложения, като финансовия ресурс ще бъде разпределен, както следва:
Първи прием: Осигурен размер на безвъзмездната финансова помощ от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ по настоящата обява: 186 661,99 лева;
Втори прием: Осигурен размер на безвъзмездната финансова помощ от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ по настоящата обява: остатъчния финансов ресурс след проведения първи прием (одобреният финансов ресурс по мярката, намален с договореният финансов ресурс по първи прием, който включва стойността на финансовата помощ по одобрените от ДФЗ проектни предложения и стойността по одобрените от МИГ „Девня – Аксаково“ проектни предложения, за които към момента на обявяване на приема няма решение за предоставяне на финансова помощ от ДФЗ).  Всеки следващ прием ще бъде осъществяван в случай, че има наличен финансов ресурс след осъществен предходен прием и той покрива изискванията за минимален размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет от 100%,посочен в раздел 7 от Условията за кандидатстване.
7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ:
Интензитетът на финансовата помощ:
За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.
Финансови параметри за проектите:
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро[1] (19 558,00 лева) .
Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 200 000 евро[2] (391 160,00 лева).
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 100% от общите допустими разходи за проекти, за които след извършване на инвестицията няма да генерират нетни приходи – на кандидатите ще бъде предоставена БФП в размер на 10 000 евро  (19 558,00 лева);
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 100% от общите допустими разходи за проекти, за които след извършване на инвестицията няма да генерират нетни приходи – на кандидатите ще бъде предоставена БФП в размер на    95 440,22 евро (186 661,99 лева).       
Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на Анализ „разходи-ползи“ (финансов анализ).
8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:
          Критерии Брой
точки
 
I. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги в резултат на изпълнение на проекта и обхвата на териториално въздействие 70  
1. до 500 жители 20  
2. от 501 до 2000 жители 40  
3. от 2001 до 5000 жители 50  
4. над 5 000 жители 70  
II. Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности 10  
III. Проекти въвеждащи иновативни технологии или инвестиции с екологичен ефект 10  
IV. Проекти за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на инфраструктура за социални услуги за деца 10  
Максимален брой точки 100  
 9. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:
Лице за контакт: Тодор Зафиров – Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, телефон:0886/910 924, e-mail: mig_da@abv.bg, адрес: гр. Аксаково, обл. Варна, ул. „Георги Петлешев“ №58 Б, ет. 7, стая 8.
Пълният пакет документи необходими за кандидатстване по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка  по  мащаби  инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ са публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ – mig_da@abv.bg и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение  на средствата от Европейските и структурни  и инвестиционни фондове /ИСУН 2020/ в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/.
10. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване. Подаването на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) се извършва единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg
 

[1] Бюджета по процедурата за подбор на проектни предложения е превалутиран, съгласно §2а от Допълнителните разпоредби на Наредба 22/2015г., като левовата стойност на 1евро се определя  по курс 1,9558 лева.
[2] Бюджета по процедурата за подбор на проектни предложения е превалутиран, съгласно §2а от Допълнителните разпоредби на Наредба 22/2015г., като левовата стойност на 1евро се определя  по курс 1,9558 лева.