Новини

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.800 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 3.1.1 "Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“

 ДНЕС 18.12.2023 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.800  МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ – МЯРКА  3.1.1 "ИЗГРАЖДАНЕ НА ИКТ ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ“

ОБЯВА
за прием на проектни предложения по СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“  с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони за периода  2014 – 2020”
 
Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.800 МИГ Девня – Аксаково - Мярка 3.1.1. „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Девня – Аксаково“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 3.1.1. „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“, включена в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, финансирана по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Цели на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
Финансирането на проекти на територията на МИГ „Девня – Аксаково“, чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие, подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, цели  постигането  на  ефект  от  концентриране  на  подкрепата  върху интервенциите,  които  имат  най - голяма  добавена  стойност  по  отношение  на преодоляването на икономическите и социалните различия в развитието на териториите.
Подходът ВОМР се прилага „отдолу-нагоре", местните общности формулират, избират и одобряват приоритети и стратегия за интегрирано развитие на територията и общностите и  допринася  за  постигане  на  специфичните  цели  за  всяка  програма.  Основните предизвикателства, свързани с прилагане на ВОМР в програмен период 2014 – 2020г., засягат необходимостта  от  създаване  на  заетост  (вкл. алтернативна)  и  използване  на  местния потенциал  за  растеж,  като  се  цели  подобряване  качеството  на  живот  и  доходите  на местното население.  Инвестициите в изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради са ключов фактор за създаване на конкурентоспособна  и  устойчива  икономика на територията на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.
Основна цел на мярката е развитие на динамична жизнена среда и подобряване на ИКТ инфраструктурата за въвеждане на електронни услуги за гражданите и бизнеса на територията на МИГ „Девня – Аксаково“. Изпълнението на дейности по мярка 3.1.1.  „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“ е в съответствие с целта по чл.4, буква „в)“ – постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони, включително създаването и поддържането на заетост и с приоритетът по чл. 5 т.6 „Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следната област: подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони, на Регламент (EC) № 1305/2013.
Процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ е в съответствие с Приоритет 3: „Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и подобряване жизнената и бизнес средата“ и Специфична цел 3.1: „Развитие на динамична жизнена среда“ заложени в Стратегията за Водено от общностите местно развити на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.
По мярката ще се подпомагат проекти включващи инвестиции за структурно комуникационно окабеляване на административните сгради и създаване на условия за предоставяне на общински електронни административни услуги на територията на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.
Очаквани резултати:
Реализираните проекти по мярка 3.1.1 „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ ще доведат до постигане на един или повече от следните резултати:
• Изградена пасивна инфраструктура за прилагане на ИКТ;
• Изградена активна инфраструктура за прилагане на ИКТ;
• Подобрен достъп до ИКТ.
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“:
Мярка 3.1.1 „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.
2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Допустими кандидати по мярка 3.1.1 „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“, финансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони са:
 • Община Девня и Oбщина Аксаково.
3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
По мярка 3.1.1 „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, финансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони,  ще се предоставя финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:
 •  Проектиране на структурна кабелна система;
 • Закупуване на необходимото оборудване и материали за структурно комуникационното окабеляване на сградите;
 • Изграждане на пасивната инфраструктура (полагане кабелните трасета, монтиране на крайните точки (розетки, контакти, панели и т.н), подвеждане кабелите към опорната точка, аранжиране комуникационните шкафове);
 • Изграждане на активна (комуникатори, маршрутизатори, сървъри, безжична мрежа) инфраструктура;
 • Оборудване на сървърни помещения.
 1. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
 • Разходи  за  проектиране на структурна кабелна система;
 • Разходи за закупуване на необходимото оборудване и материали за структурно комуникационното окабеляване на сградите;
 • Разходи за изграждане на пасивна инфраструктура (полагане кабелните трасета, монтиране на крайните точки (розетки, контакти, панели и т.н), подвеждане кабелите към опорната точка, аранжиране комуникационните шкафове)
 • Разходи за изграждане на активна (комуникатори, маршрутизатори, сървъри, безжична мрежа) инфраструктура;
 • Разходи за оборудване на сървърни помещения.
 1. ПЕРИОД НА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Настоящата процедурата e с три крайни срока за кандидатстване
Първи начален срок за подаване на проектните предложения: от 09:00 часа на 18.12.2023г.
Първи краен срок за подаване на проекните предложения: до 17:00 часа на 28.01.2024г.
Втори начален срок за подаване на проектните предложения: от 09:00 часа на 08.04.2024г.
Втори краен срок за подаване на проекните предложения: до 17:00 часа на 12.05.2024г.
Трети начален срок за подаване на проектните предложения: от 09:00 часа на 22.07.2024г.
Трети краен срок за подаване на проекните предложения: до 17:00 часа на 25.08.2024г.
В рамките на определените срокове за прием на проектни предложения, кандидатите могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Всяко проектно предложение, което е подадено след обявените крайни срокове не се присъединява към оценителната сесия и не подлежи на оценка.
 1. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА:
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от ЕЗФРСР
(сума/процент)
Национално съфинансиране
(сума/процент)
(100%) 48 066,65 лева (90%) 43 259,99 лева (10%) 4 806,66 лева
Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедурата за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.800 МИГ Девня – Аксаково - Мярка 3.1.1. „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“ е 48 066,65 лева.
Осигуреният размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е остатъчния финансов ресурс след проведена процедура BG06RDNP001-19.044 МИГ Девня – Аксаково - Мярка 3.1.1. „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“.
По настоящата процедура BG06RDNP001-19.800 МИГ Девня – Аксаково - Мярка 3.1.1. „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“ ще се осъществят три приема на проектни предложения, като финансовия ресурс ще бъде разпределен, както следва:
Първи прием: Осигурен размер на безвъзмездната финансова помощ от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ по настоящата обява: 48 066,65 лева;
Втори прием: Осигурен размер на безвъзмездната финансова помощ от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ по настоящата обява: остатъчния финансов ресурс след проведения първи прием (одобреният финансов ресурс по мярката съгласно СВОМР, намален с договореният финансов ресурс по първи прием, който включва стойността на финансовата помощ по одобрените от ДФЗ проектни предложения и стойността по одобрените от МИГ „Девня – Аксаково“ проектни предложения, за които към момента на обявяване на приема няма решение за предоставяне на финансова помощ от ДФЗ).
 1. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ:
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 20 000 евро[1] (39 116,00 лева);
Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 200 000 евро (391 160,00 лева);
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ  е левовата равностойност 20 000 евро[2] (39 116,00 лева);
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ е разполагаемият финансов ресурс по процедурата в размер на левовата равностойност на 24 576,46 евро (48 066,65 лева).
Интензитетът на финансовата помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 1. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:
          Критерии Брой
точки
 
I. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги в резултат на изпълнение на проекта и обхвата на териториално въздействие 70  
1. до 500 жители 40  
2. от 501 до 10 000 жители 60  
3. над 10 000 жители 70  
II.  Проекти въвеждащи иновативни технологии или инвестиции с екологичен ефект 30  
Максимален брой точки 100  
 1. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:
Лице за контакт: Тодор Зафиров – Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, телефон: 0886/910 924, e-mail: mig_da@abv.bg, адрес: гр. Аксаково, обл. Варна, ул. „Георги Петлешев“ №58 Б, ет. 7, стая 8.
Пълният пакет документи необходими за кандидатстване по мярка 3.1.1. „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ са публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ – mig_da@abv.bg и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение  на средствата от Европейските и структурни  и инвестиционни фондове /ИСУН 2020/ в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/.
 1. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване. Подаването на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) се извършва единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg
 

[1] Бюджета по процедурата за подбор на проектни предложения е превалутиран, съгласно §2а от Допълнителните разпоредби на Наредба 22/2015г., като левовата стойност на 1евро се определя  по курс 1,9558 лева.
 
[2] Бюджета по процедурата за подбор на проектни предложения е превалутиран, съгласно §2а от Допълнителните разпоредби на Наредба 22/2015г., като левовата стойност на 1евро се определя  по курс 1,9558 лева.