Новини

Прием по втори краен срок на процедура BG06RDNP001-19.746 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

В Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.746 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, МИГ „Девня – Аксаково“ е предвидила два крайни срока за прием на проектни предложения. Разполагаемият финансов ресурс, за който кандидатите могат да подават проектни предложения по процедурата е 204 512,81 лева. В рамките на определеният първи краен срок е постъпило едно проектно предложение с код в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.746-0001 ”Подобряване конкурентоспобността на „МАРЦИАНА – АГРО“ ЕООД, чрез закупуване на селскостопанска техника”. След извършена оценка от Комисията за подбор на проектни предложения (КППП), проекта е одобрен и предложен за финансиране, като одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 194 919,80 лева. Предвид одобрената по процедурата безвъзмездна финансова помощ, остатъчния финансов ресурс след приключване на приема по определения в процедурата първи краен срок е в размер на 9 593,01 лева.
Съгласно Условията за кандидатстване, Раздел 9 „Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проекта“, финансовите параметри за проектите са:
  • Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро[1] (29 337,00 лева) ;
  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 50%, която ще бъде предоставяна за проект е 7500 евро (14 668,50 лева).
Съгласно горепосочените финансови параметри определени в Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.746 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ остатъчният финансов ресурс след проведения първи прием не покрива определения минимален размер на общите допустими разходи и минималния размер на безвъзмездната финансова помощ.
Във връзка с горепосоченото, МИГ „Девня – Аксаково“ няма да стартира прием на проектни предложения от 14.08.2023г. по определения в Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.746 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ втори краен срок, поради липса на достатъчен финансов ресурс.
 
[1]  Бюджета по процедурата за подбор на проектни предложения е превалутиран, съгласно §2а от Допълнителните разпоредби на Наредба 22/2015г., като левовата стойност на 1евро се определя по курс 1,9558 лева.