Новини

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.753 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

 ДНЕС 17.07.2023 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.753  МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ – МЯРКА 6.4 "ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ"
 
 
ОБЯВА

за прием на проектни предложения по СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020”

Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.753 „МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
 
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Девня – Аксаково“ кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, включена в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, финансирана по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.

Цели на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

Финансирането на проекти на територията на МИГ „Девня – Аксаково“, чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие, подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, цели постигането на ефект от концентриране на подкрепата върху интервенциите, които имат най – голяма добавена стойност по отношение на преодоляването на икономическите и социалните различия в развитието на териториите.
Подходът ВОМР се прилага „отдолу-нагоре", местните общности формулират, избират и одобряват приоритети и стратегия за интегрирано развитие на територията и общностите и допринася за постигане на специфичните цели за всяка програма. Основните предизвикателства, свързани с прилагане на ВОМР в програмен период 2014 – 2020г., засягат необходимостта от създаване на заетост (вкл. алтернативна) и използване на местния потенциал за растеж, като се цели подобряване качеството  на  живот  и  доходите на местното население. Инвестициите в развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес и повишаване на инвестициите в неземеделските сектори и развитие на предприемачеството на територията на МИГ “Девня-Аксаково“ са ключов фактор за създаване на конкурентоспособна и устойчива икономика на територията на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.
Основна цел на мярката е развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес и повишаване на инвестициите в неземеделските сектори и развитие на предприемачеството на територията на МИГ “Девня – Аксаково“.
Процедурата за предоставяне на  безвъзмездна  помощ  е  в  съответствие  с  Приоритет  1: „Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване на местен бизнес“, Специфична цел 1.1: Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес, заложени в Стратегията за Водено от общностите местно развити на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.
По мярката ще се подпомагат проекти включващи инвестиции в неземеделски дейности, насочени към развитие на туризъм и развитие на услуги от всички сектори и занаяти.

Очаквани резултати:

Реализираните проекти по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ ще доведат до постигане на един или повече от следните резултати:
 •  Изградени и обновени туристически обекти за развитие на туристическите услуги на територията на СНЦ „МИГ „Девня – Аксаково“;
 • Предоставени услуги свързани с грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
 • Увеличаване на дела на произвеждащите енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаятчийството на територията на МИГ „Девня – Аксаково.
 • Развитие на неземеделски дейности на територията на МИГ „Девня – Аксаково“.

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“:

Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.

1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Допустими кандидати по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, финансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони са:
Земеделски стопани или микро предприятия1, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, физически лица регистрирани по Закона за занаятите.
Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от Наредба 22/2015 г.: Кандидатът/получателя на финансова помощ има постоянен адрес (за физическите лица), или седалище и адрес на управление (за еднолични търговци и юридическите лица), на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ и осъществява дейностите по проект на същата територия.
 

2. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

По мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, финансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, ще се предоставя финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:
 1. 1. Изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги;
 2. 2. Предоставяне на услуги свързани с грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
 3. 3.Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 4. 4.Занаятчийство, включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности и други неземеделски дейности.

3.ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

3.1. Финансова помощ ще се предоставя за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:
а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуване, включително, чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“:
• Разходи свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост; Разходи за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта, които не могат да надхвърлят 5 на сто от сумата на разходите по т. „а“, т. „б“ и т. „г“.
•     Разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти. Допустимите разходи за проектиране се изчисляват върху допустимите разходи за проектирания обект.
г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите по т. “в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.
3.2. Разходите по т. „в“ са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

4.ПЕРИОД НА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Настоящата процедурата e с три крайни срока за кандидатстване:

Първи начален срок за подаване на проектни предложения: от 9:00 часа на 17.07.2023г.
Първи краен срок за подаване на проектни предложения: до 17:00 часа на 20.08.2023г.
Втори начален срок за подаване на проектни предложения: от 9:00 часа на 01.11.2023г.
Втори краен срок за подаване на проектни предложения: до 17:00 часа на 03.12.2023г.
Трети начален срок за подаване на проектни предложения: от 9:00 часа на 19.02.2024г.
Трети краен срок за подаване на проектни предложения: до 17:00 часа на 24.03.2024г.
В рамките на определените срокове за прием на проектни предложения, кандидатите могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Всяко проектно предложение, което е подадено след обявените крайни срокове не се присъединява към оценителната сесия и не подлежи на оценка.

5.БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА: 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от ЕЗФРСР (сума/процент) Национално съфинансиране
(сума/процент)
 (100%) 405 455,54 лева (90%) 364 909,99 лева (10%) 40 545,55 лева
Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедурата за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.753 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ е 405 455,54 лева.
Осигуреният размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е остатъчния финансов ресурс след проведена процедура BGO6RDNP001-19.126 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ и предоставен допълнителен финансов ресурс във връзка с Единадесетото изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
По мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ е проведена и процедура BG06RDNP001-19.673 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. Процедурата е с два крайни срока за прием на проектни предложения.
Настоящата процедура BG06RDNP001-19.753 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ е предвидено да бъде с три крайни срока за кандидатстване, като финансовия ресурс ще бъде разпределен, както следва:
1. Първи прием: Осигурен размер на безвъзмездната финансова помощ от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ по настоящата обявав размер на 405 455,54 лева;
2. Втори и трети прием: Осигурен размер на безвъзмездната финансова помощ от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ по настоящата обява в размер на остатъчния финансов ресурс след проведени вече приеми (одобреният финансов ресурс по мярката, намален с договореният финансов ресурс по осъществените приеми, който включва стойността на финансовата помощ по одобрените от ДФЗ проектни предложения и стойността по одобрените от МИГ „Девня – Аксаково“ проектни предложения, за които към момента на обявяване на приема няма решение за предоставяне на финансова помощ от ДФЗ).
 

6.МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ:

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро[1] (19 558,00 лева).
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 75%, - на кандидата ще бъде предоставена БФП в размер на 7500 евро (14 668,50 лева).
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 5% за проекти за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги - на кандидата ще бъде предоставена БФП в размер на 500 евро (977,90 лева);
Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 200 000 евро[2] (391 160,00 лева).
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет на помощта 75% - на кандидата ще бъде предоставена БФП в размер на 150 000 евро (293 370,00 лева).
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет на помощта 5% за проекти за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги - на кандидата ще бъде предоставена БФП в размер на 10 000,00 евро (19 558,00 лева)

Интензитет и размер на финансовата помощ:

• Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи, при спазване на правилата за „минимална помощ“ и при спазване на условията на Регламент(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционира-нето на Европейския съюз към помощта de minimis.
• Интензитетът на подпомагане на проект за дейности за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.
Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на безвъзмездната финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

7.КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:

 
Критерии Брой точки
I. Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“, в т. ч. и за технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС  
10
II. Проекти, включващи иновации 20
III. Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм  
20
IV. Проекти на кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване  
10
V. Проекти за производствени дейности 10
VI. Проекти, създаващи работни места 20
 • създадени до 3 работни места включително
10
 • създадени от над 3 до 5 работни места включително
15
 • създадени от над 5 работни места
20
Максимален брой точки 90
 
 

8.ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

Лице за контакт: Тодор Зафиров – Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, телефон:0886/910 924, e-mail: mig_da@abv.bg, адрес: гр. Аксаково, обл. Варна, ул. „Георги Петлешев“ №58 Б, ет. 7, стая 8.
Пълният пакет документи необходими за кандидатстване по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ са публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ – https://www.migda.org и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските и структурни и инвестиционни фондове /ИСУН 2020/ в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/.

9.НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване. Подаването на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) се извършва единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула
„Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg
 

[1] Бюджета по процедурата за подбор на проектни предложения е превалутиран, съгласно §2а от Допълнителните разпоредби на Наредба 22/2015г., като левовата стойност на 1евро се определя по курс 1,9558 лева
[2] Бюджета по процедурата за подбор на проектни предложения е превалутиран, съгласно §2а от Допълнителните разпоредби на Наредба 22/2015г., като левовата стойност на 1евро се определя по курс 1,9558 лева