Новини

Покана за участие в обучения за местни лидери през месец април 2019 г. в гр. Аксаково.

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 - 2020г., СНЦ  „МИГ Девня – Аксаково“ организира две  двудневни обучения за местни лидери от територията на МИГ - а, както следва:
  • 16-17 април 2019г. от 10.00ч. – двудневно обучение  за местни лидери на територията на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ на тема: „Подкрепа на предприемачеството на територията на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“. Обучението ще се проведе в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6.
  • 18-19 април 2019г. от 10.00ч. – двудневно обучение  за местни лидери на територията на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ на тема: „Подготовка и изпълнение на проектни предложения по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, финансирани от ЕСФ, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.“. Обучението ще се проведе в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6.  
СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ кани представители на заинтересованите страни, както и други представители на местната общност за участие в организираните обучения.