Новини

МИГ „Девня – Аксаково“ взе участие в Информационна среща организирана от Управляващият орган на ВОМР

МИГ „Девня – Аксаково“ взе участие в Информационна среща организирана от Управляващият орган на ВОМР на Министерството на земеделието, храните и горите.
Информационното събитие се проведе в периода 28 – 29 март 2019 г. в гр. Плевен.
Във форума взеха участие Управляващите органи на програмите, прилагащи подхода „Водено от общностите местно развитие“, представители на ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция и на дирекция „Централно координационно звено“ към Министерския съвет, като обсъдиха напредъка по подхода „Водено от общностите местно развитие“.