Новини

Подписани са първите три административни договора по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Бенефициентите, одобрени по процедура BG16RFOP002-2.021 МИГ „Девня - Аксаково“ - "Капацитет за растеж на МСП", сключиха договори за изпълнение на одобрените проектни предложения
„Попчев стоун дизайн" ЕООД е българско дружество, със седалище в с. Слънчево, общ. Аксаково. Основната дейност е производство и търговия със скално облицовъчни материали в разнообразни цветове мрамор, гранит, варовик, оникс, мозайки и разнокаменни изделия от Италия, Гърция и Китай.
За да развива успешно ресурсно ефективно производство, "Попчев стоун дизайн" ЕООД инвестира в оборудване от ново поколение, позволяващо максимално оползотворяване на наличната скална суровина, минимизиране брака при работните операции и общите производствените загуби. Новата машина ще има по-висока ефективност в работата и ефикасност при изрязване на профил чрез интерполиране, изрязване на прости форми и изрязване на кръстосани линии и изработва релефи - скулптура и резба и цялостна обработка от скални материали като цяло.
Общата стойност на проекта е 243 000.00 лева, като 218 700.00 лева са безвъзмездна помощ и 24 300 лева е собственото финансиране на кандидата. Проекта включва разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в размер на 220 000.00 лева и разходи за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятието в размер 22 000.00 лева.
„НОРД“ АД e българско дружество, със седалище в гр. Девня. Основната икономическа дейност на предприятието е производството на нестандартно оборудване, съоръжения, метални конструкции и широка гама от резервни части и друго оборудване основно за химическата, циментовата и добивната промишленост, енергетиката и селското стопанство.
НОРД АД е с утвърдени пазарни позиции в сферата на своята дейност в страната. Основни клиенти на предприятието са фирми от химическата и циментовата промишлености, машиностроенето, корабостроенето и кораборемонта. Дружеството притежава оборудване, позволяващо му да извършва основната си дейност, но само част от него е съвременна и високотехнологична.
С настоящият проект се пристъпва към изпълнение на поредния етап от дългосрочната стратегия на „НОРД“ АД за развитие на предприятието предвиждаща повишаване конкурентоспособността му на националния и световен пазари на база повишаване на производствения му капацитет и усвояване на нови изделия, намаляване на разходите за основните ресурси, оптимизиране на производствените процеси и увеличаването на производителността на труда, оптимизиране на управлението на бизнес процесите.
Реализирането на този етап на практика се осигурява от предвидените за изпълнение по одобрения проект дейности.
Очакваните резултати от реализация на проекта са подобрена конкурентоспособност на предприятието чрез постигане на по-добра ресурсна ефективност и ефикасност в производствения процес и създадени предпоставки за диверсификация и повишаване потенциала за реализация на продукцията на външни пазари, както и значително подобряване на управлението на бизнес процесите в предприятието .
Общата стойност на проекта е 273 400,00 лева, като 246 060,00 лева са безвъзмездна финансова помощ и 27 340,00 лева е собствено финансиране на кандидата. Проектът ще бъде осъществен за дванадесет месеца.
"Трафикбилд" ЕООД е създадено през месец ноември 2004 година, в град Аксаково. От създаването си до момента фирмата се специализира в производството на бетон и вибропресовани изделия от бетон. Основната гама продукти на фирмата са: канавки, шахти, капаци, тротоарни плочи, павета, пътни и градински бордюри и др. изделия от бетон.
Конкурентоспособността на фирмата и налагането и като лидер на пазара, е чрез производството на качествени продукти. Тя притежава Сертификат за съответствие на произвежданите строителни продукти, който е в съответствие с БДС EN и СЕ маркировка на продуктите. Контрола на входните материали се състои с изискване на сертификат за качество на материали от доставчиците
Одобреното проектно предложение цели въвеждане на нова технологична линия и на информационна система за управление на бизнес процесите в дейността на Трафикбилд ЕООД, като по този начин ще се подобри конкурентоспособността чрез интегриране на всички процеси на фирмата.
След изпълнение на дейностите по проекта производителността ще се повиши с 6%, приходите от износ ще се повишат с 336 % и ефективността на производствените разходи ще се подобри с 112 %. Тези стойности ще бъдат постигнати в рамките на три години след приключване на дейностите по проекта. С внедряването на новата технология и повишаване на производствения капацитет на Трафикбилд ЕООД, се предвижда разкриване на четири нови работни места в дружеството. С изпълнението на проекта ще се повиши производственият капацитет, ще се подобри енергийната ефективност по отношение на консумацията на енергия на единица произведена продукция, ще се подобри ресурсната ефективност и ефикасността на производствения процес и ще се подобри качеството на готовата продукция.
Общата стойност на проекта е 371 920,00 лева, като 334 728,00 лева са безвъзмездна помощ, а 37 192,00 лева собствено финансиране на кандидата.
С финансирането на трите проектни предложения, бюджета по мярката, който е в размер на осемстотин хиляди лева, е усвоен.