Новини

Приключи оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на втори краен срок за прием на проекти по процедура BG06RDNP001-19.126 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

На 12.02.2019г. приключи оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на втори краен срок за прием на проекти – 17:00 часа на 31.12.2018г. по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.126 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.
Съгласно Условията за кандидатстване, процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.126 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ е с два крайни срока за прием на проектни предложения.   В рамките на първи краен срок по процедурата – 23:59 часа на 02.12.2018г., са постъпили три проектни предложения с обща стойност 822 562,61 лева. На 27.12.2018г. е оттеглено едно проектно предложение  на стойност 391 007,61 лева.
По втори краен срок за прием на проектни предложения – 17:00 часа на 31.12.2018г., са  постъпили три проектни предложения на обща стойност  847 553,61 лева.
След приключване на двата крайни срока за прием на проектни предложения определени в Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.126 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ определи Комисията за подбор на проектни предложения, която извърши оценка на постъпилите проекти. Комисията одобри четири проектни предложения подадени в рамките на двата крайни срока по процедурата. Общата стойност на одобрената от МИГ безвъзмездна финансова помощ е 749 893,24 лева.  По процедурата е отхвърлено едно проектно предложение на стойност 261 000,00 лева.
След приключване на двата крайни срока за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.126 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ неусвоения финансов ресурс е 106,76 лева.