Новини

Проект за изменение на СВОМР по мярка финансирана от ЕФРР чрез ОПИК

МИГ "Девня - Аксаково" публикува за предварително обсъждане проект за изменение на СВОМР по мярка финансирана от ЕФРР чрез ОП"Иновации и конкурентоспособност". Коментари и предложения по проекта за изменение на СВОМР могат да бъдат представени в срок до 18.08.2019г. на ел. адрес: mig_da@abv.bg.

Проект за изменение на СВОМР