Новини

Покана за извънредно заседание на Общото събрание

На основание чл.24, ал.1 от Устава на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“, УС свиква Общото събрание на извънредно заседание, което ще се проведе в четвъртък, 19 август 2019 г., от 16.00 часа,  в сградата на Център за подкрепа на личностно развитие, находяща се на адрес: гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 (под Читалището), при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Девня – Аксаково“.

Материалите свързани с дневния ред на ОС са на разположение на членовете в седалището на сдружението: гр. Аксаково, ул. "Г. Петлешев" №58Б, всеки работен ден от 8 до 17 часа.

Регистрацията на участниците започва на 19.08.2019г. от 16:00 часа в сградата на Център за подкрепа на личностно развитие, находяща се на адрес: гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 (под Читалището).