Новини

МИГ „Девня – Аксаково“ проведе еднодневна информационна среща на 31.07.2019 г.

Във връзка с обявената на 26.07.2019 г. процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“, МИГ „Девня – Аксаково“ проведе еднодневна информационна среща на 31.07.2019 г. Представени бяха всички параметри на мярката, разписани в условията за кандидатсване. На информационната среща присъстваха 24 представители на общините Девня и Аксаково.