Новини

Покана за участие в еднодневна среща на 31.07.2019г. в гр. Аксаково

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020г. и Указания за прием  и изпълнение на проекти, подавани по Стратегиите за ВОМР съгласно чл.37.(1) от ПМС 161/04.07.2016г., включващи мерки по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ организира еднодневна среща в град Аксаково на тема: „Процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. Срещата ще се проведе на 31.07.2019 г. от 10.00 часа в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6.

СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ кани всички заинтересовани страни да участват в провеждането на еднодневната среща..