Новини

Процедура за прием на проекти BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“

МИГ „Девня – Аксаково“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 2 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
Проектите ще се изпълняват на територията на общините Девня и Аксаково.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Предоставяне на услуги за семейства с деца (включително деца с увреждания), услуги по превенция (семейно консултиране, превенция на изоставянето и други) и на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в семейна среда;
2. Реализация на интегрирани подходи за насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства;
3. Подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и други уязвими групи чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи услуги, вкл. в общността;
4. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвими групи;
5. Местни социални дейности за социално включване.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 480 000,00 лв.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и https://migda.org.

Крайният срок за представяне на проектни предложения е до 17.00 часа на 26.08.2019 година.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.