Новини

Одобрен е проект № BG06RDNP001-19.085-0014 „Транснационално сътрудничество за креативен туризъм в селските райони“ на „Местна инициативна група Девня – Аксаково“

УО на ПРСР 2014 – 2020 г. одобри за финансиране още едно проектно предложение за подготвителни дейности за сътрудничество
С утвърден от Ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (УО на ПРСР) оценителен доклад с № 93-5069 от 24.07.2019 г. е одобрено за финансиране още едно проектно предложение за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3  „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Одобреното проектно предложение № BG06RDNP001-19.085-0014 с наименование „Транснационално сътрудничество за креативен туризъм в селските райони“ е подадено от сдружение „Местна инициативна група Девня – Аксаково“. Одобрената стойност на безвъзмездната финансова помощ по него е в размер на 48 573,74 лева.
https://www.eufunds.bg