Новини

МИГ „Девня – Аксаково“ проведе еднодневна информационна среща на 19.07.2019 г.

Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост“, МИГ „Девня – Аксаково“ проведе еднодневна информационна среща на 19.07.2019 г. Представени бяха всички параметри на мярката, разписани в условията за кандидатсване. На информационната среща присъстваха 32 представители на общини и работодатели от територията.