Новини

Приключи оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на първи краен срок 03.06.2019г. за прием на проекти по процедура BG16RFOP002-2.053 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Подкрепа на предприемачеството“.

В рамките на първи краен срок по процедура BG16RFOP002-2.053 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Подкрепа на предприемачеството“ са постъпили две проектни предложения. Комисията приключи своята работа на в определения срок - 15.07.2019г. Съгласно одобрения оценителен доклад от работата на КППП с Решение от Протокол №13/17.07.2019г. на УС на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, няма предложени за финансиране проектни предложения.
Определеният по процедура BG16RFOP002-2.053 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Подкрепа на предприемачеството“ бюджет от 350 000, 00 лева, остава наличен по втори краен срок за прием на проектни предложения.