Новини

Приключи оценката на постъпилото проектно предложение в рамките на втори краен срок за прием на проекти по процедура BG06RDNP001-19.093 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

На 12.02.2019г. приключи оценката на постъпилото проектно предложение в рамките на втори краен срок за прием на проекти – 17:00 часа на 31.12.2018г. по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.093 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Съгласно Условията за кандидатстване, процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.093 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е с два крайни срока за прием на проектни предложения. В рамките на първи краен срок на процедурата – 23:59 часа на 02.12.2018г., са постъпили три проектни предложения с обща стойност 424 608,49 лева. По втори краен срок за прием на проектни предложения 17:00 часа на 31.12.2018г. е постъпило едно проектно предложение на стойност 37 578,00 лева.

След приключване на двата крайни срока за прием на проектни предложения определени в Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.093 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ определи Комисия за подбор на проектни предложения. Комисията извърши оценка на постъпилите проекти като одобри четири проектни предложения подадени в рамките на първи и втори краен срок по процедурата. Общата стойност на одобрената от МИГ безвъзмездна финансова помощ е в размер на 249 923,98 лева.

Неусвоеният финансов ресурс по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ е  203 076,02 лева. С цел усвояване на одобрения по мярката финансов ресурс СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ планира да стартира следваща процедура за прием на проектни предложения.