Новини

Публично обсъждане по мярка 3.2.2 "Инвестиции в образование и заетост" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково"

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка 3.2.2 "Инвестиции в образование и заетост" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково".
 
Коментари и предложения по документацията могат да бъдат представени до 21.06.2019г на електронния адрес: mig_da@abv.bg.
 
Проект на документи:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за попълване

4. Документи за информация

5. Условия за изпълнение