Новини

Три местни инициативни групи от Полша посетиха МИГ „Девня – Аксаково”

Tри полски Местни инициативни групи – Асоциация Między Wisłą a Kampinosem, Асоциация на Местна инициативна група Krajna Złotowska и Асоциация на Местна инициативна група Beskid Gorlicki, осъществиха работно посещение на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ в периода 05.06 – 09.06.2019 година.
Посещението е свързано с изпълнението на техен проект за сътрудничество "Област на възможности за местно развитие на марката МИГ" по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.
По време на петдневната си визита, колегите от Полша посетиха обекти на територията на МИГ „Девня – Аксаково“, финансирани по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., местни културни, природни и исторически забележителности .
Споделен бе теоретичен и практически опит, демонстрирани бяха добри практики с цел по-успешно действащи местни инициативни групи.