Новини

Покана за извънредно заседание на Общото събрание

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'', Управителният съвет кани всички свои членове на извънредно заседание на Общото събрание, което ще се проведе на 13.06.2018г. от 13:00 часа в сградата на Център за подкрепа на личностно развитие, находяща се на адрес: гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 (под Читалището), при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Вземане на решение за изменение Устава на „МИГ Девня - Аксаково“.
  2. Вземане на решение за изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Девня - Аксаково“.

Материалите свързани с дневния ред на ОС са на разположение на членовете в седалището на сдружението: гр. Аксаково, ул. "Г. Петлешев" №58Б, всеки работен ден от 8 до 17 часа.

Регистрацията на участниците започва на 13.06.2018г. от 12:00 часа в сградата на Център за подкрепа на личностно развитие, находяща се на адрес: гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 (под Читалището).