Новини

Приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 4.1 и мярка 6.4

Приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 4.1 и мярка 6.4 от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Девня - Аксаково“.
 
На 02 декември 2018 година приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и по мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от Стратегията за ВОМР на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково".

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедурата за подбор на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е 453 000,00 лева, съгласно одобрения финансов план на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“.
Съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 4 на ПМС 161/2016 процедурата за подбор на проекти в изпълнение на СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ е с два срока за кандидатстване. С постъпилите проектни предложения по първи прием е заявена безвъзмездна финансова помощ в размер на 231 134,98 лева. Остатъчния финансов ресурс за прием на проектни предложения по втори краен срок на процедурата е определен като  разлика от общия размер на бюджета по мярката и заявената безвъзмездна финансова помощ по първи прием и е на стойност 221 865,02 лева.

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедурата за подбор на проекти по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ е 750 000,00 лева, съгласно одобрения финансов план на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“.
Съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 4 на ПМС 161/2016 процедурата за подбор на проекти в изпълнение на СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ е с два срока за кандидатстване. С постъпилите проектни предложения по първи прием е заявена безвъзмездна финансова помощ в размер на 616 921,96 лева. Остатъчния финансов ресурс за прием на проектни предложения по втори краен срок на процедурата е определен като  разлика от общия размер на бюджета по мярката и заявената безвъзмездна финансова помощ по първи прием и е на стойност 133 078,04 лева.

Вторият краен срок за прием на проектни предложения и по двете процедури изтича в 17.00 часа на 31.12.2018 година.