Новини

Проведени са обучения за местните лидери от територията на МИГ “Девня – Аксаково“

В гр. Аксаково бяха проведени две еднодневни обучения за местни лидери на територията на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“.
 
На 23 ноември 2018г. от 10.00ч. се проведе обучение на тема: „Състояние на нестопанския сектор от територията на МИГ „Девня – Аксаково“, опит в изпълнението на европейски проекти и нагласи за получаване на БФП, чрез СВОМР“.
Целта на обучението бе, запознаване на представители от нестопанския сектор на територията на МИГ „Девня-Аксаково“ с възможностите за участие в реализирането на СВОМР чрез създаване на нови и разнообразяване на съществуващи дейности и повишаване качеството на предлаганите от тях услуги, чрез кандидатстване за  финансиране на проектни предложения по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, чрез Програмата за развитие на земеделските райони 2014-2020 г.
 
На 27 ноември 2018 г. от 10.00ч. се проведе обучение на тема: „Възможности на стопанския сектор от територията на МИГ „Девня – Аксаково“ за развитие към неземеделски икономически дейности“.
 Целта на обучението бе да инициира интереса на местните лидери и потенциални бенефициенти към възможностите на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ за развитие на неземеделски икономически дейности.
 
В обученията взеха участие представители на местни сдружения с нестопанска цел и други.