Новини

Покана за участие в обучения за местни лидери на 23 и 27 ноември 2018 г. в гр. Аксаково.

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020г., СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ организира две еднодневни обучения за местни лидери на територията на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“, както следва:
  • 23 ноември 2018г. от 10.00ч. в Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6, тема на обучението: „Състояние на нестопанския сектор от територията на МИГ „Девня – Аксаково“, опит в изпълнението на европейски проекти и нагласи за получаване на БФП, чрез СВОМР“;
  • 27 ноември 2018г. от 10.00ч. в Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6, тема на обучението: „Възможности на стопанския сектор от територията на МИГ „Девня – Аксаково“ за развитие към неземеделски икономически дейности“.
СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ кани всички заинтересовани страни да участват в провеждането на еднодневните обучения.