Новини

Проведени са обучения за местни лидери от територията на МИГ "Девня-Аксаково"

В гр. Аксаково бяха проведени две еднодневни обучения за местни лидери на територията на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“.
 
На 25 октомври 2018г. от 10.00ч. се проведе обучение на тема: „Възможностите за развитие на биологично земеделие чрез изпълнение на проекти, финансирани по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“. 
Местната общност бе запозната  с възможностите за финансиране на биологично земеделие по мерки от  СВОМР на МИГ „Девня-Аксаково: Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделстките стопанства“ и мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.
 
На 26 октомври 2018г. от 10.00ч. се проведе обучение на тема: : „Подобряване достъпа до социални услуги за различни уязвими групи, социално изолирани или в риск от социална изолация, чрез мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, финансирани от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.“. 
Местната общност бе запозната  с възможностите за финансиране на проектни прпедложения по мерки от СВОМР:3.2.1. „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“ и 3.2.2.“Инвестиции в образование и заетост“.