Новини

Проведени са информационни срещи в гр. Аксаково

На 23 октомври 2018 г. и на 24 октомври 2018 г. в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 бяха проведени еднодневни срещи на следните теми: „Представяне на мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ и „Представяне на мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“
Срещите бяха организирани в изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020г. Участниците в срещата бяха запознати с възможностите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в т.ч допустимите дейности и разходи, финансовите параметри на проектите, както и критериите за оценка при подбор на проектните предложения по мерки 4.1. и 6.4 от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.

Документ за сваляне

Помощ?