Новини

Покана за участие в обучения за местни лидери на 25 и 26 октомври 2018 г. в гр. Аксаково.

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 - 2020г., СНЦ  „МИГ Девня – Аксаково“ организира две  еднодневни обучения за местни лидери от територията на МИГ - а, както следва:
  • 25 октомври 2018г. от 10.00ч. – обучение на тема: „Възможностите за развитие на биологично земеделие чрез изпълнение на проекти, финансирани по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“. Обучението ще се проведе в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6.
  • 26 октомври 2018г. от 10.00ч. – обучение на тема: : „Подобряване достъпа до социални услуги за различни уязвими групи, социално изолирани или в риск от социална изолация, чрез мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, финансирани от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.“.  Обучението ще се проведе в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6.
СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ кани представители на заинтересованите страни, както и други представители на местната общност за участие в организираните обучения.