Новини

Покана за участие в еднодневни срещи/мероприятия на 23.10.2018г. и 24.10.2018г. в гр. Аксаково

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020г., СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ организира две еднодневни срещи/мероприятия в град Аксаково, както следва:

  • 23 октомври 2018г. от 10.00ч., в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 - тема на срещата/мероприятие: „Представяне на мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“. 
  • 24 октомври 2018г. от 10.00ч. в Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 – тема на срещата/мероприятие: „Представяне на мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от СВОМР на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“. 

СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ кани всички заинтересовани страни да участват в провеждането на еднодневните срещи/мероприятия.